Άρθρα

Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ)

Απάνω Μεριά, Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ), 1900 στρέμματα (ΦΕΚ 524/Β/25.6.1997) ΚΛΙΚ ΕΔΩ

33_ar27_1

Κατά το 1997 ιδρύθηκε στη Σύρο μόνιμο Καταφύγιο Άγριας Ζωής, 1900 στρεμμάτων, γεωργικής, χορτολιβαδικής και μερικώς δασοσκεπούς  έκτασης, που πληρεί τις προϋποθέσεις για την κάλυψη των αναγκών της πανίδας, σε ότι αφορά την ησυχία, τροφή και νερό, στη θέση Απάνω Μεριά Δήμου Σύρου.

Τα όρια του καταφυγίου: Ξεκινάει ΝΟΤΙΑ από το λαγκόνι του Άι Λούκα – Λία, ακολουθεί το ρέμα Διπόταμος και συνεχίζει ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ έως τη Μαύρη Ράχη. Στους πρόποδες του λόφου Σκόπελος συναντά τον ασφαλτόδρομο που οδηγεί στον Κάμπο και στη συνέχεια ακολουθεί το μονοπάτι Ξυλοφάς μέχρι το παλιό λατομείο Μάρμαρο και ΒΟΡΕΙΑ έως τον Μέσα Πύργο. Τέλος κατεβαίνει μέχρι το λαγκόνι της Γριάς Σπηλιάς και στου Αμερικάνου. Σε αυτή την περιοχή απαγορεύεται απολύτως το κυνήγι.

Άρθρο 287: Ποιναί κατά των παραβαινόντων τας διατάξεις περί θήρας:

 1. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρ. 252, τιμωρούνται δια κρατήσεως και δια στερήσεως της αδείας θήρας επί εν έτος” (αντικατάσταση της ανωτέρω παρ. 1 δια της παρ. 1 του άρθρ. 12 Νομ. 177/1975)
 2. Ο παρά την διάταξιν της παρ. 6 του άρθρ. 252 χρησιμοποιών προς θήραν ελαστικήν σφενδόνην, κράχτας, ομοιώματα και μιμητικάς φωνάς των θηραμάτων, τιμωρείται δια κρατήσεως ή προστίμου.
 3. Δια κρατήσεως ή προστίμου ή δι’ αμφοτέρων των ποινών τούτων τιμωρούνται:
  1. Ο κατά παράβασιν της διατάξεως τη παρ. 4 του άρθρ. 255 μεταφέρων κυνηγετικόν κύνα δια δημοσίου μεταφορικόύ μέσου άνευ φιμώτρου.
  2. Δια φυλακίσεως μέχρι 2 ετών ή δια χρηματικής ποινής ή δι’ αμφοτέρων των ποινών τούτων τιμωρούνται:
   1. Δια θήρευσιν εξ αποστάσεως μεγαλυτέρας των 40 μέτρων, πλην των ευγενών θηραμάτων.
   2. Δια θήραν μη ανεπτυγμένων θηραμάτων, δια σύλληψιν παντός είδους θηράματος, καταστροφήν ή διατάραξιν φωλεών, συλλογήν ωών, μόλυνσιν ποτιστρών και διατάραξιν της πανίδος εν γένει.

Άρθρο 288: Κατάσχεσις και δήμευσις μέσων παρανόμου θήρας

 1. Τα κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος κώδικος κατεχόμενα, κατασκευαζόμενα, πωλούμενα ή χρησιμοποιούμενα παντός είδους όργανα κλπ. μέσα, σκοπόν έχοντα την θήραν, σύλληψιν ή θανάτωσιν εν γένει αγρίων ζώων, (θηλαστικών και πτερωτών), ασχέτως εποχής, κατάσχονται.

Το αρμόδιον ποινικόν δικαστήριον διατάσσει την δήμευσιν των κατασχεθέντων και τα μεν απηγορευμένα μέσα καταστρέφονται, τα δε άλλα εκποιούνται παρ’ επιτροπής, οριζομένης παρά του εισαγγελέως και απτελουμένης εκ του προϊσταμένου της δασικής αρχής, ενός δημοσίου υπαλλήλου και ενός αντιπροσώπου του κυνηγετικού συλλόγου, δια δημοπρασίας, του εκπλειστηριάσματος κατατιθεμένου υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας). Αι ανωτέρω διατάξεις της παρούσης παραγράφου έχουν εφαρμογήν και επί καταδίκης δια παράβασιν της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρ. 252.

 1. Τα εκ παρανόμου θήρας προερχόμενα θηράματα κατάσχονται και εκποιούνται αμέσως…
 2. Εάν δι’ οιονδήποτε λόγον τα όπλα, δίκτυα, παγίδες και λοιπά μέσα παρανόμου θήρας δεν έχουν κατασχεθή και ο κάτοχος τούτων καταδικάζεται, διατάσσεται υποχρεωτικώς δια της καταδικαστικής αποφάσεως και η δήμευσις τούτων…
Back to top