Θέσεις εργασίας

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις θέσεις εργασίας στην ΚΟΙΝΣΕΠ Απάνω Μεριά, που είναι ανοιχτές για αιτήσεις.


12/7/2024

Educational Projects Coordinator

Η ομάδα της ΚΟΙΝΣΕΠ Απάνω Μεριά μεγαλώνει και αναζητά ένα άτομο με υπόβαθρο περιβαλλοντικών επιστημών για το ρόλο του  Educational Projects Coordinator που θα αναλάβει την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Αρμοδιότητες:

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων: 

 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού, εργαστηρίων και δραστηριοτήτων με επίκεντρο περιβαλλοντικά θέματα. Έμφαση σε προγράμματα με μεθόδους Citizen Science.
 • Συνεργασία με την Project Manager στη σύνταξη προτάσεων για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων. 
  • Διερεύνηση χρηματοδοτικών εργαλείων, 
  • Σκιαγράφηση στόχων, δραστηριοτήτων και προϋπολογισμών.

Υλοποίηση προγραμμάτων: 

 • Συνεργασία με την ομάδα της ΚΟΙΝΣΕΠ, εξωτερικούς συνεργάτες, χρηματοδότες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, προϋπολογισμών και υλοποίηση παραδοτέων
 • Παρουσιάσεις σε διάφορα κοινά.

Συμβολή στην παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων: 

 • Συνεργασία με την Project Manager για την παρακολούθηση της προόδου και των αποτελεσμάτων, και για την αξιολόγηση του αντίκτυπου (π.χ. συλλογή δεδομένων και διαχείριση ανατροφοδότησης).

Ανάπτυξη συνεργασιών: 

 • Ανάπτυξη συνεργασιών με σχολεία, οργανώσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω δικτύωσης, συμμετοχής σε συναντήσεις, συνέδρια, φεστιβάλ κ.λπ.

Ιδανικό προφίλ υποψήφιου ατόμου:

 • Πτυχίο περιβαλλοντικών επιστημών (βιολογίας, γεωπονίας, δασολογίας κλπ) ή άλλου συναφούς αντικειμένου. Επιθυμητές και μεταπτυχιακές σπουδές σε αντίστοιχο αντικείμενο.
 • Εμπειρία στην μη τυπική εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων και ανηλίκων
 • Εμπειρία στο Citizen Science
 • Εμπειρία στην συγγραφή, διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ( τήρηση προθεσμιών, χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών)
 • Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας  και άνεση στο δημόσιο λόγο
 • Εμπειρία στην ομαδική εργασία σε πλαίσια πολυπολιτισμικών ομάδων
 • Ενδιαφέρον για τη βιωσιμότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την κυκλική οικονομία (πχ. συμμετοχή σε δράσεις, ομάδες, ακαδημαϊκή ενασχόληση κλπ)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εξοικείωση με το Google Drive και εργαλεία διαχείρισης/παρακολούθησης έργου (Trello, κ.λπ.)
 • Δίπλωμα οδήγησης Β κατηγορίας

 

Επιθυμητά προσόντα

 • Εμπειρία σε εγχειρήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Κοινωνίας των Πολιτών ή άλλα συλλογικά εγχειρήματα
 • Εμπειρία εθελοντισμού
 • Γνώσεις GIS (Geographic Information Systems)

Τι προσφέρουμε:

 • Καθαρός μισθός: 950-1100€
 • Διάρκεια: 22 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης
 • Δια ζώσης εργασία στην Ερμούπολη της Σύρου
 • Μη ιεραρχική δομή εργασιακού περιβάλλοντος και δυνατότητα συμμετοχής στο συνεταιρισμό
 • Προσαρμογή του ρόλου στα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες του κάθε ατόμου και χώρος για ανάπτυξη πρωτοβουλιών. 
 • Ευκαιρίες εξερεύνησης νέων δεξιοτήτων
 • Πολυπολιτισμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ισορροπία προσωπικής και εργασιακής ζωής

Τρόπος υποβολής αιτήσεων

Στείλτε μας το βιογραφικό σας (max 1 σελίδα) και σύντομη επιστολή που θα περιγράφετε τους λόγους που ενδιαφέρεστε για αυτή τη θέση και την καταλληλότητά σας για αυτή (max 1 σελίδα) στο info@apanomeria.org, με θέμα “Educational Projects Coordinator_Το όνομα σας” μέχρι τις 10/8/2024.


 

10/1/2023

Project Assistant

Ο/H Project Assistant θα συμμετάσχει στην ομάδα έργου του προγράμματος Έρευνας και Εθελοντισμού της ΚΟΙΝΣΕΠ Απάνω Μεριά η οποία συ-σχεδιάζει και υλοποιεί το πρόγραμμα, το οποίο αφορά ερευνητές και εθελοντές από όλο τον κόσμο.

Ο/H Project Assistant θα επιβλέπει την καθημερινή υλοποίηση του προγράμματος, θα διαχειρίζεται τους συμμετέχοντες σε αυτό και θα συμμετάσχει σε άλλες δράσεις της ΚΟΙΝΣΕΠ, σχετικές με τους σκοπούς της.

Περιγραφή θέσης εργασίας

Τόπος απασχόλησης: Ερμούπολη, Σύρος, Ελλάδα. Δια ζώσης εργασία.

Χρόνος απασχόλησης: Μερική απασχόληση (πενθήμερο πεντάωρο), πρωινές ώρες

Ιδανική ημερομηνία έναρξης: 1/2/2023

Σχέση εργασίας: Μισθωτή, αορίστου χρόνου

Μισθός: Βασικός

To εργαζόμενο άτομο μπορεί -και το ενθαρρύνουμε- να γίνει μέλος της ΚΟΙΝΣΕΠ και να συμμετάσχει ισότιμα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τη διοίκηση του συνεταιρισμού.

Κύριες αρμοδιότητες

 • Συμμετοχή στην ομάδα έργου, διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και έρευνας, συγκεκριμένα: 
  • Εποπτεία και επίβλεψη της υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνουν οι εθελοντές/ερευνητές.
  • Υποστήριξη του έργου των εθελοντών/ερευνητών σε καθημερινό και πρακτικό επίπεδο.
  • Υποστήριξη του έργου της Admissions Manager (διαχείριση επικοινωνιών με ενδιαφερόμενους και δημιουργία νέων καναλιών προώθησης του προγράμματος)
  • Υποστήριξη περαιτέρω δράσεων της ΚΟΙΝΣΕΠ
 • Εξωτερικές σχέσεις συνεργασίας με συνεργαζόμενους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και άλλους συνεργάτες

Απαραίτητα προσόντα

 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Εξοικείωση με το Google Drive καθώς και τα εργαλεία διαχείρισης/παρακολούθησης έργου (Trello, κ.λπ.)
 • Δίπλωμα οδήγησης Β κατηγορίας
 • Εμπειρία διαχείρισης/ηγεσίας πολυπολιτισμικών ομάδων
 • Εμπειρία στην ομαδική εργασία
 • Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας
 • Αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για τη βιωσιμότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την κυκλική οικονομία (πχ. συμμετοχή σε δράσεις, ομάδες, ακαδημαϊκή ενασχόληση κλπ)

Επιθυμητά προσόντα

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ξένες γλώσσες επιπλέον των Αγγλικών
 • Εμπειρία εθελοντισμού
 • Γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών
 • Εμπειρία σε εγχειρήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

 

Τρόπος υποβολής αιτήσεων

Στείλτε μας το βιογραφικό σας (max 1 σελίδα) και σύντομη επιστολή που θα περιγράφετε τους λόγους που ενδιαφέρεστε για αυτή τη θέση και την καταλληλότητά σας για αυτή (max 1 σελίδα) στο info@apanomeria.org υπόψη Ηώς Σταυρίδη, με θέμα “Project Assistant_Το όνομα σας” μέχρι τις 25/1/2022.

Back to top