Κατηγορία: Natura 2000

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη

Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση αφορά τμήμα των περιοχών Natura των Κυκλάδων. Θεωρούμε ότι η ΕΠΜ είναι επιστημονικά άρτια και στο πλαίσιο της διαβούλευσης μπορεί να βελτιωθεί. Η ΚΟΙΝΣΕΠ Απάνω Μεριά λαμβάνει θέση στη δημόσια διαβούλευση έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της. Κατά την γνώμη μας, η προσέγγιση που […]

Read More

Γνωμοδοτήσεις Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος

Το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος γνωμοδοτεί: Η περιοχή Απάνω Μεριά Σύρου περιλαµβάνει εκτός από το τυπικό φρυγανικό οικοσύστηµα και την περιοχή «Αετός» η οποία είναι κατάφυτη από σχίνα και άρκευθο και αποτελεί δασικό οικοσύστηµα σκληρόφυλλων αειφύλλων (βλάστηση µακκία), αλλά και (σε µικρότερο ποσοστό) εκτάσεις που καλλιεργούνταν µε παραδοσιακό τρόπο (εγκαταλειµµένους αγρούς). Περικλείει ένα µωσαϊκό βιοτόπων […]

Read More

Τι λέει το Συμβούλιο Επικρατείας για την Απάνω Μεριά Σύρου

Τα μικρά νησιά συγκαταλέγονται μεταξύ των ευαίσθητων οικοσυστημάτων τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, δυνάμει της συνταγματικής επιταγής του άρθρου 24 του Συντάγματος περί προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Ουσιώδες μέρος της προστασίας αυτής είναι τα ειδικά χωροταξικά σχέδια τα οποία πρέπει να διασφαλίζουν την επιβίωση αμείωτου του φυσικού κεφαλαίου και των οικοσυστημάτων του νησιού και να […]

Read More

Τι είναι τo δίκτυο NATURA 2000

Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώθηκε ότι η γενική κατάσταση διατήρησης ενός συγκεκριμένου αριθμού οικοτόπων και ειδών,των λεγόμενων κοινοτικού ενδιαφέροντος (Ειδικές Ζώνες Διατήρησης),επιδεινώνεται προοδευτικά με κίνδυνο να οδηγήσει σε μια μη αναστρέψιμη απώλεια σημαντικού μέρους της βιοποικιλότητας. Για να προληφθεί αυτός ο κίνδυνος, κρίθηκε απαραίτητη η ίδρυση ενός οικολογικού συνεκτικού δικτύου που θα διασφαλίζει τους […]

Read More

Ιστορικό και χαρακτηριστικά του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα

(Νοέμβριος 2012) Το Natura 2000 αποτελεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο περιοχών (Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας – Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης και Ζωνών Ειδικής Προστασίας), το οποίο λειτουργεί µε κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες. Στις περιοχές αυτές πρέπει να εφαρµόζονται µέτρα διαχείρισης, να αποφεύγεται η υποβάθµιση και η σηµαντική όχληση και να εφαρµόζεται η δέουσα εκτίµηση των επιπτώσεων, σχεδίων, έργων και […]

Read More

Έκθεση Ορνιθολογικής – Βόρεια Σύρος και νησίδες

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας. Φάκελος περιοχής: GR4220032 Βόρεια Σύρος και νησίδες Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ

Read More
Back to top