Άρθρα

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη

Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση αφορά τμήμα των περιοχών Natura των Κυκλάδων. Θεωρούμε ότι η ΕΠΜ είναι επιστημονικά άρτια και στο πλαίσιο της διαβούλευσης μπορεί να βελτιωθεί. Η ΚΟΙΝΣΕΠ Απάνω Μεριά λαμβάνει θέση στη δημόσια διαβούλευση έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της.

Κατά την γνώμη μας, η προσέγγιση που πρέπει να έχει μία σύγχρονη και σοβαρή νησιωτική κοινωνία στο ζήτημα, οφείλει να λαμβάνει υπόψη ως σχεδιαστική αφετηρία τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και να θέτει ως στόχο την διατήρηση και την διαγενεακή ισότητα.

Οι προτάσεις μας δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις χρήσεις της περιοχής που αφορούν τη χρήση από το κοινό, όπως η ελεύθερη πρόσβαση σε μονοπάτια, κινούνται δε, στους άξονες της βιωσιμότητας, της διατήρησης και της ανάδειξης των μοναδικών χαρακτηριστικών των προστατευόμενων περιοχών της Σύρου. 

Στόχος του σχεδίου διατήρησης, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση της προστασίας του τοπίου, των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας, του ιστορικού ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και των παραδοσιακών, ήπιων χρήσεων της περιοχής. 

Συμμετοχή στη διαβούλευση για την ΕΠΜ

Back to top